วันอาทิตย์, ตุลาคม 2, 2022
เตรียมมาตรการควบคุมป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม ซึ่งทางโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน มีมาตรการป้องกัน 6 ประเด็นหลักที่จะต้องให้ความสำคัญ
เพียงวันแรกของการเปิดใช้แพลตฟอร์มไทยชนะวันนี้ พบว่า ร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมลงทะเบียนมากกว่า 26,000 ร้านค้า โดยกรุงเทพมหานครมีร้านค้าเข้าลงทะเบียนมากที่สุด ส่วนประชาชนให้ความสนใจ Check-in ร้านค้าสูงถึงนาทีละ 4,635 คน ขณะเดียวกันมีผู้ Check-out ออกจากร้านต่าง ๆ หลังใช้บริการแล้วเพียง 2 ชั่วโมงมีมากกว่า 155,000 คน เรามาทำความรู้จักแพลตฟอร์มนี้กัน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี 2563 นี้ เนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ดังนั้นในวันพืชมงคลปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบ "พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพรรณต่าง ๆ" ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูก โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ และพลเอก สุรยุทธ์...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือขึ้น เพื่อใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาล ร้านอาหา รหรือสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถนำต้นแบบไปใช้ได้ เป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐาน ให้ดาวน์โหลดฟรี
New Normal : ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปรกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
โครงการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประกาศรับสมัครผู้ที่ตกงานและผู้ที่จบการศึกษาใหม่แล้วยังไม่สามารถหางานทำได้ ประกาศจ้างงาน 10,000 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ หรือสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานสมัยใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)Film Archive(Public Organization) ชวนคนไทยดูหนังอันทรงคุณค่าที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ ในช่วงกักตัวอยู่บ้านและลดการเดินทาง โดยมีการคัดเลือกและอัพโหลดภาพยนตร์ที่เคยได้รับความนิยมในอดีตมาให้ชมอย่างต่อเนื่องผ่านช่อง YouTube ของหอภาพยนตร์ มีทั้ง หนังเรื่อง หนังข่าว หนังสารคดี รวมไปถึงหนังที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ SYSI : Society of Young Social Innovators ชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม อายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยรวมทีมกัน 3-5 คนร่วมโครงการ สมัครได้ถึง 30 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าสูงสุด 650,000 บาท
กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยแนะนำให้มีแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำคู่มือ Smart Farming(การเกษตรอัจฉริยะ) เปิดให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ได้ฟรี