4 อาชีพเตรียมปรับตัวหลัง COVID-19 รับการทำงาน New Normal

0
963

ขณะที่ทั่วโลกกำลังปรับตัว เปลี่ยนวิธีการทำงาน และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการป้องกัน COVID-19 ในประเทศไทยหลายอาชีพก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นกัน ล่าสุดในการจัดเสวนาออนไลน์ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การเตรียมตัวรับ New Normal หลังวิกฤติไวรัส COVID-19” ผ่านระบบ Cisco Webex  เพื่อเตรียมความพร้อมในอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19 ว่า โรคอุบัติใหม่นี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทุกสรรพสิ่งทั่วโลก รวมทั้งกระบวนการทำงานของวิชาชีพต่าง ๆ และพฤติกรรมของผู้คนที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่หรือ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยการประกอบวิชาชีพที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน มีการยกตัวอย่าง 4 อาชีพหลัก ที่ต้องปรับตัวและการทำงาน ได้แก่

1. แพทย์ยุคใหม่ใส่ใจ Health Tech โดย New Normal จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือระบบสุขภาพออนไลน์ เช่น Telenursing Telemedicine หรือ Telepharmacy เพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จัดส่งใบสั่งยา การนัดหมาย ติดตามอาการ หรืออื่น ๆ ที่สอดคล้องกับผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านมากขึ้น แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล

2. ทนายความยุคใหม่ ต้องพร้อมรับ e-Filing System เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ทั้งการยื่นฟ้อง ร้องสืบพยาน หรือพิจารณาคดีผ่านระบบ Video Conference โดยไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาล

ตัวอย่างการใช้ e-Filing งานศาลยุติธรรม

3. สถาปนิก ต้องจัด Criteria งานออกแบบใหม่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยให้ความสำคัญกับเกณฑ์การออกแบบใหม่ 6 ด้าน คือ
-ความหนาแน่น
-การเว้นระยะห่างทางสังคม
-การจัดโซนนิ่ง
-การสัญจร
-ระบบถ่ายเทอากาศ
-การลดการสัมผัส
(ข้อมูล : ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC-CEUS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

4. วิศวกรไทย ต้องมีการปรับตัว ต่อยอดความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม ดังนั้นวิศวกรยุคใหม่ต้องบูรณาการความรู้สู่การประดิษฐ์นวัตกรรมสู้ COVID-19 เช่น การพัฒนา Co-Bot หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ เทคโนโลยีไร้สัมผัส(Touchless Technology) และ Drone Technology ที่ต่างจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสภาวิชาชีพ 11 แห่ง ได้แก่ แพทยสภา, สภาการพยาบาล, สภาทนายความ, สภาเภสัชกรรม, ทันตแพทยสภา, สภาวิศวกร, สภาสถาปนิก, สัตวแพทยสภา, สภาเทคนิคการแพทย์, สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ล่าสุดบางอาชีพเริ่มมีการปรับการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลศิริราช ได้เปิดบริการใหม่ ผู้ป่วยนอก OPD New Normal ผ่าน App Siriraj Connect มีการให้บริการพบแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วย(Telemedicine) ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาล ซึ่งสามารถพบแพทย์แบบออนไลน์ได้ มีการรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง พร้อมคำแนะนำการใช้ยาจากเภสัชกรผ่าน Application

อ้างอิงข้อมุลและภาพประกอบ
https://www.amarintv.com/news/detail/30590 https://www.mcot.net/viewtna/5eba310be3f8e40af94425cc http://www.tfac.or.th/upload/9414/aICSUJdPkI.pdf https://smartsme.co.th/content/236891 https://www.coj.go.th/th/content/category/detail/id/6/iid/177311 https://www.facebook.com/siriraj/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here