รู้จัก “เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน”ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2563

0
1370

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี 2563 นี้ เนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ดังนั้นในวันพืชมงคลปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบ “พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพรรณต่าง ๆ” ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูก โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และในวันพืชมงคลวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563(วันนี้) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานใน”พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา” โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564 (ปีถัดไป)

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ มีพันธุ์ข้าวพระราชทาน ๕ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕, พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑, พันธุ์ข้าวกข ๗๙, พันธุ์ข้าวกข ๔๓ และพันธุ์ข้าวกข ๖ ทั้งนี้กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ที่นำเข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว รวมน้ำหนัก 1,458 กิโลกรัม จัดส่งให้สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว บรรจุในซองพลาสติก พร้อมแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป โดยข้าวแต่ละพันธุ์ มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ หรือ KhaoDawk Mali ๑๐๕ เป็นข้าวเจ้าหอม เมื่อหุงสุกจะนุ่มและมีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน ลักษณะเด่น เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็มคุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอม มีผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่

พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ หรือ PathumThani ๑ เป็นข้าวเจ้า คุณภาพของข้าวสุกมีลักษณะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมอ่อน เหมาะสำหรับการปลูกในเขตชลประทานภาคกลาง

พันธุ์ข้าวกข ๗๙  เป็นข้าวเจ้า คุณภาพข้าวสุกมีความนุ่ม แต่ไม่หอม ถือเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ำ(16.82%) มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงถึง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกที่แนะนำเป็นพื้นที่นาชลประทาน

พันธุ์ข้าวกข ๔๓ หรือ RD๔๓ เป็นข้าวเจ้า มีลักษณะเด่นคุณภาพของเมล็ดในการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมอ่อน ผลผลิตที่ได้ประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หรือเหมาะสำหรับเกษตรกร ที่มีช่วงเวลาในการทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ

พันธุ์ข้าวกข ๖ หรือ RD๖ เป็นชนิดข้าวเหนียว ลักษณะประจำพันธุ์ หุงต้มดี คุณภาพข้าวสุกเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 666 กิโลกรัมต่อไร่ และทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง สำหรับข้าวเหนียวพันธุ์กข ๖ นับเป็นข้าวพันธุ์ดีพันธุ์แรกของประเทศไทย ที่ค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนำพันธุ์พืชให้เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี พื้นที่ปลูกเหมาะสำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ “เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน” สอบถามเพิ่มเติมที่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://web.facebook.com/moacmedia/
https://www.moac.go.th/royal_ploughing-home
https://www.moac.go.th/news-preview-421291791174
http://brs.ricethailand.go.th/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here