เปิดสาขา “สร้างเครื่องดนตรีไทย” ระดับปวช. มีทุนเรียนฟรี เน้นปั้นมืออาชีพด้านดนตรีไทย

0
7765

องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยกำลังได้รับความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น เพราะนอกจากเพื่อการอนุรักษ์แล้ว ยังสามารถนำดนตรีไทยไปสร้างอาชีพ ทำธุรกิจและมีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะการสร้างเครื่องดนตรีไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเรียนการสอนน้อยมาก วันนี้เราจะพาไปดูสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญ ต่อการเรียนการสอนดนตรีไทยแบบครบวงจร มีทุนการศึกษารองรับ เพื่อให้เด็กมีความรู้ด้านดนตรีไทย ตั้งแต่ระดับ ปวช.เพื่อสร้างมืออาชีพด้านดนตรีไทย

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย หรือ Thai Instrument Craftsman Course แผนกวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการศึกษาชั้นนำประเทศ ด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยได้จัดการเรียนการสอน สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยในระดับปวช. ถือเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีไทย

สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จัดเป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะด้านการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” โดยในหลักสูตรมีการสอนตั้งแต่การเขียนแบบภาพร่างเครื่องดนตรีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุในการสร้างชิ้นงาน ศึกษาคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียง การปรับเสียง หลักการและแนวคิดเรื่องการสร้างเครื่องดนตรี ฝึกทักษะด้านการใช้เครื่องมือช่างงานไม้ ฯลฯ

วิชาที่มีการสอน หลัก ๆ ได้แก่
-วิวัฒนาการ ทฤษฎี และงานช่างเครื่องดนตรีไทย
-การเขียนแบบภาพร่างและโครงสร้างเครื่องดนตรีไทย
-งานปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
-คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
-การบรรเลงดนตรีไทย
-กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีไทย
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์
-การทำสีเครื่องดนตรีไทย
-ความคิดสร้างสรรค์
-ภาษาอังกฤษเพื่อดนตรีไทย
-การทำหุ่นจำลองเครื่องดนตรีไทย
-งานสร้างเครื่องดนตรีไทย เช่น ระนาด ซอ กลอง ขลุ่ย ฆ้อง จะเข้ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ระดับปวช. สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
-รับนักเรียนที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-เป็นผู้ที่มีความสนใจ มีใจรักเกี่ยวกับดนตรีไทย ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ย ปี่ เครื่องหนังหรือการขับร้อง รวมถึงงานช่างดนตรีไทย หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะมีการพิจารณาจากความยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา(เป็นรายกรณี)

การประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบของสาขานี้ สามารถทำงานได้หลายด้าน เช่น
ช่างสร้างเครื่องดนตรีไทย
ช่างประดับตกแต่งเครื่องดนตรีไทย
ช่างซ่อม บำรุง ปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีไทย
นักดนตรีไทย
ช่างทำสีเครื่องดนตรีไทย
ผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายเครื่องดนตรีไทย
ครูสอนดนตรีไทย
นักวิชาการด้านดนตรีไทย
นักแสดงดนตรี
ธุรกิจส่วนตัวด้านดนตรี เช่น โรงเรียนสอนดนตรีไทย ทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นเจ้าของกิจการโรงงานผลิตเครื่องดนตรี
รับราชการ เช่น ดุริยางค์ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ หรือกรมศิลปากร
ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเกี่ยวกับด้านดนตรีได้ และเป็นนักวิจัยด้านดนตรีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับความต้องการของโลกในอนาคต

ตัวอย่างการอบรบเชิงปฏิบัติการ “การทำไม้ระนาดเอกตามแนวทางครูพริ้ง ดนตรีรส

การทำยางสน” สำหรับเครื่องดนตรีไทย

ดูรายละเอียดจาก สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย (Thai Instrument Craftsman Course) แผนกวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
หรือเพจสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยThai Instrument Craftsman Course at CDTI

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here