พลังงานกับอาหาร อาหารกับพลังงาน สำคัญอย่างไร

0
1552

บทความโดย  ณัฐพงศ์   วีระทวีพร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ถ้าถามว่า พลังงานคืออะไร และพลังงานมีความสัมพันธ์กับอาหารอย่างไร คงเป็นคำถามที่มีคนสงสัย หาคำตอบได้บ้าง และหาไม่ได้บ้าง

ถ้าเราดูคำว่า “พลังงาน” ตามคำนิยามของราชบัณฑิตยสถาน สามารถสรุปใจความสำคัญได้หลากหลายความหมาย แต่ความหมายหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ พลังงานสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ต่างต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นในการดำรงชีวิต แต่พลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จะเป็นพลังงานความร้อนเป็นหลัก ซึ่งพวกเราทุกคนสามารถสังเกตได้ จากการที่ความร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกาย หลังจากที่รับประทานอาหารเข้าไป ความร้อนดังกล่าวเปรียบเสมือนพลังงานตัวหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ภายในร่างกาย

พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมีหลากหลายหน่วย อาทิเช่น แคลอรี, กิโลแคลอรี, จูล และกิโลจูล หน่วยวัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งเป็นระบบการวัดอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ ระบบเมตริก และระบบ SI

ระบบเมตริก จะประกอบด้วย
แคลอรี(Calorie ; cal)
กิโลแคลอรี(Kilocalorie ; Kcal)

ระบบ SI(The International System of Units) ประกอบด้วย
จูล(Joule ; j)
กิโลจูล(Kilojoule ; Kj) 

(การคำนวณ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล )

อาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จำเป็นต้องใช้พลังงานในการย่อยสลายเพื่อให้ได้พลังงานในการขับเคลื่อนของร่างกาย ซึ่งทั้งสองคำที่ว่า พลังงานกับอาหาร อาหารกับพลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่สามารแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่ผสมผสานและเกื้อกูลกันตลอดภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้ว อาหารให้พลังงานได้อย่างไร อาหารที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายจะมีหลากหลายประเภทมากมาย แต่ถ้าทำการจำแนกจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หลัก ๆ ดังนี้
กลุ่มอาหารที่ให้พลังงาน
กลุ่มอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

ในการรับประทานอาหาร จะพบว่า อาหารมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกล และเชิงเคมี ทำหน้าที่เปลี่ยนอาหาร ให้เป็นสารอาหารภายในร่างกาย

กลุ่มอาหารที่ให้พลังงาน ประกอบด้วยสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันหรือน้ำมัน กลุ่มสารอาหารดังกล่าวเปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในร่างกายที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนภายในร่างกาย

พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันของมนุษย์ กิน นั่ง นอน ออกกำลังกาย ทำงาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า พลังงานที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของอาหาร จะต้องใช้พลังงานภายในร่างกายในการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งต่างเป็นสิ่งสำคัญที่แยกออกจากกันไม่ได้เลย และต้องทำงานควบคู่กันตลอดชีวิตของมนุษย์เรา

อ้างอิง
https://www.cdti.ac.th/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here