โรงเรือนอัจฉริยะ “สาขาวิชาเกษตรนวัต”ผลงานนักเรียนหลักสูตรปั้นเกษตรกรอัจฉริยะระดับมัธยมปลาย

0
4846

ความสำคัญในภาคการเกษตรทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย จำเป็นต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักด้านเกษตรกรรม และสามารถนำทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนได้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เห็นความสำคัญของภาคการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของไทย จึงได้นำร่องจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อปั้นเกษตรกรอัจฉริยะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “สาขาวิชาเกษตรนวัต” หรือ Innovative Agriculture นักเรียนทุกคนเมื่อจบสาขานี้จะได้รับวุฒิการศึกษามัธยมปลายควบคู่กับปวช. นั่นคือ ได้วุฒิการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช. พร้อมกัน

สาขาวิชาเกษตรนวัต มีการออกแบบหลักสูตรให้เรียนด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืชได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาควบคุม และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ให้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตร แก้ปัญหาภาคการผลิตแบบดั้งเดิม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง

ตัวอย่างผลงาน นักเรียนสาขาเกษตรนวัต โรงเรือนอัจฉริยะ แปลงทดลองปลูกมะเขือเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง เกิดทักษะการทำงาน และมีกระบวนการคิด เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

โรงเรือนอัจฉริยะ : แปลงทดลองปลูกมะเขือเทศ นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการเกษตร ตั้งแต่
-กระบวนการติดตั้งระบบโรงเรือนอัจฉริยะ
-การควบคุมระดับความชื้นในดิน
-การให้น้ำตามความต้องการพืช
-อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะกับพืช
-การวางระบบน้ำ
-การเตรียมดินสำหรับปลูก
-การดูแลจัดการ จนถึงการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ
(ทั้งระบบทำงานผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ)

จุดเด่นของสาขาวิชาเกษตรนวัต
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม รองรับเทคโนโลยีในอนาคตเฉพาะด้านเกษตรกรรม

งานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากจบสาขาวิชาเกษตรนวัต
-เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
-ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแลการปลูกพืชและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ 
-นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
นักวิชาการด้านการจัดการผลิตผลเกษตร ในบริษัทธุรกิจเกษตร ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแล การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้าส่งออก ผลิตผลเกษตร
ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจการบริการทางการเกษตร
เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
นักวิจัยในหน่วยวิจัย เช่น วว., NECTEC ฯลฯ
อาจารย์สังกัดหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัครผู้ที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองหรือบริเวณใกล้เคียง) และมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.cdti.ac.th/ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here