เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ SYSI เปิดรับสมัครเยาวชนให้ทุนสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 650,000 บาท

0
3358

เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ SYSI : Society of Young Social Innovators องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม อายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยรวมทีมกัน 3-5 คนสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่น Turn Pro สมัครได้วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าสูงสุด 650,000 บาท พร้อมมีทีมพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และสนับสนุนตลอดโครงการ

สำหรับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ต้องการจริงจังกับการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์โลก ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย ทุกคนบนโลกใบนี้กำลังเผชิญทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไฟไหม้ ฝุ่นควัน โรคระบาด ต่างส่งผลให้โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ประกาศรับผู้ที่สนใจและพร้อมให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วย

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ค.2563

เงื่อนไขการรับสมัคร
-รวมทีม 3-5 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี
-มีทุนสนับสนุนไม่เกิน 650,000 บาท
-ทำนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยโครงการจะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563-เดือนเมษายน 2562 (รวมระยะเวลา 10 เดือน)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ : https://sysi.or.th
สอบถามเพิ่มเติม : sysi.thailand@gmail.com

เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการ Workshop เพื่อเพิ่มเติมความรู้และความสามารถทั้งทีม เหมาะสำหรับเยาวชนที่ตั้งใจสร้างองค์กรของตัวเอง เพื่อทำงานเปลี่ยนแปลงสังคมในระยะยาว

เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกัน

•  เปิดโลกทัศน์จากการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน การดูงาน และกรณีศึกษา (Learn from Peers, Field Trips and Case studies)
•  ทบทวนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Create Theory of Change)
•  พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Develop a Business Model Canvas)
•  สร้างวิธีการวัดผลโครงการ (Measure Success)
•  รู้จักตัวเอง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันในทีม (Collaboration and Leadership Style)
•  ค้นหารูปแบบองค์กรที่ใช่สำหรับทีมคุณ (Define your Legal Entity: NGO, SE, etc.)
•  จัดการเอกสารและการเงิน (Report and Financial Management)
•  ทบทวนการเติบโตหลังจบโครงการ (Review Personal Growth and Project Outcome)
•  มองเห็นโอกาสในอนาคตสำหรับเส้นทางการทำโครงการเพื่อสังคม (Path for Social Innovators)

เนื้อหาที่เลือกเรียนตามความสนใจ

•   วิธีจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
•   สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Engagement)
•   การสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิด (Facilitator Skills)
•   นโยบายสำหรับนวัตกรทางสังคม (Policy for Social Innovator)
•   วิธีทำงานแบบอะไจล์ (Agile : Fail Fast Move Forward)
•   วิธีผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ (How to Have Creative Ideas)
•   วิธีให้ฟี้ดแบ็คที่สร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
•   เล่าเรื่องให้โดนใจ – พูด (Story Telling – Verbal)
•   เล่าเรื่องให้โดนใจ – เขียน (Story Telling – Writing)
•   กลยุทธการสื่อสารสาธารณะ (Communication Strategy)
•   ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมข้อมูล (Data Driven Culture)
•   เลือกใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน (Basic Data for Efficiency)
•   การบริหารทรัพยากรบุคคล / หาอาสาสมัคร (Manage you Human Resource/ How to Attract Volunteer)
•   การหาเงินทุน (Finance your Project)
•   และอื่นๆ

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://sysi.or.th/
https://www.facebook.com/sysi.thailand/?comment_id=Y29tbWVudDo1NTYyOTE2MDgzMDU5MThfNTU2Mzk3MDIxNjI4NzEw

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here