เปิดดาวน์โหลดฟรี คู่มือ Smart Farming จับตาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

0
348

ในอนาคตที่มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” โดยมุ่งให้ความสำคัญยกระดับภาคการเกษตรเพื่อก้าวสู่การพัฒนาด้านการเกษตรอัจฉริยะซึ่งมีหลายด้านที่สำคัญ

ล่าสุดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำคู่มือให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่อง Smart Farming(การเกษตรอัจฉริยะ) ได้ฟรี

โดยเนื้อหาในเล่มจะเป็นคู่มือหรือคัมภีร์ที่จะช่วยให้เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาด้านการเกษตรและมองภาพรวมในอนาคตได้ ในเรื่องของการเกษตรอัจฉริยะ มีทั้งโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” และ Big Data หัวใจของการทำเกษตรสมัยใหม่

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Seed Hub ภารกิจที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของโลก มีเรื่องราวตัวอย่างความสำเร็จด้านนวัตกรรมการเกษตร การพัฒนา Application รองรับภาคการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร โรงงานผลิตพืช ระบบสารสนเทศเพื่อเกษตรกรไทยแบบพกพา แผนที่นำทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับภาคการเกษตรเพื่อความยั่นยืนในอนาคต

สนใจดาวน์โหลด e-book : Smart Farming(การเกษตรอัจฉริยะ) ได้จาก Link https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/download/1150/smart-farming-download-2020/

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.sciencepark.or.th/files/20200313-smart-farming.pdf
https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/
https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/download/1150/smart-farming-download-2020/?fbclid=IwAR3lRL1_LV_kk2hvRkhu4qw2j1Ql4EnEDAsMPlmeXj-8AlJT80DWdpwCnj4ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here